Politik

Om Elvägar skall bli verklighet behövs framförallt politiskt ledarskap.

Vi måste våga tänka nytt och visa värden att vi i Sverige är ett föregångsland i miljöfrågan men också när det gäller ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi måste kunna producera den energi vi behöver till våra egna transporter av gods, matvaror och människor. Att Svensk industri blir oberoende av instabila ofta diktatoriska länders nyckfullhet när det gäller leveranser av både Olja och naturgas borde vara av högsta nationella säkerhetsmässiga prioritet.

Vårt kollektiva minne är kort.

De flesta har glömt vad som hände vid oljekrisen på 70-talet. När oljan sinar kommer problemen tillbaka. Sverige har krympt sina oljereserver till en nivå som motsvarar två månaders förbrukning mot tidigare två års! Sverige skulle snabbt lamslås om tillgången på drivmedel stryps. Vi vet alla att oljan håller på att ta slut. Om det tar 10 eller 25 år vet vi inte, men vi kan vara säkra på att nu när oljeproduktionen minskar, samtidigt som länder som Kina och Indien ökar sin konsumtion av olja dramatiskt, kommer oljepriset vid nästa högkonjunktur att stiga kraftigt. Redan idag förs det krig om de sista strategiska oljereserverna. Vad kommer att hända när oljan verkligen sinar om vi inte har ett hållbart alternativ för våra tunga transporter?

Elvägar skapar ett långsiktigt hållbart samhälle.

Politiker över hela värden har hittills inte prioriterat problemet med tunga transporter, utan man har fokuserat på privatbilismen, där finns det lösningar inom överskådlig framtid. Vår västerländska civilisation bygger idag på godstransporter med lastbilar. Det är en förutsättning för vår samhällsstruktur. Att bygga ut ett elväg-nät kommer att ta 10-20 år. Så det är dags att agera nu.

Finansiering.

Dagens beskattning av fossila bränslen skiljer sig mycket från beskattningen av elektrisk energi. För närvarande är driftskostnaden för ett elektriskt fordon en bråkdel jämfört med ett fossildrivet på grund av skillnaden i beskattning. Samhället förlorar stora skatteintäkter om elektriska fordon blir vanliga utan att skattesatserna förändras. Till skillnad mot batterifordon, som laddas med ström från det befintliga elnätet där man inte kan separera vad som är hushållsel och vad som är ”fordonsel”, har staten med elvägar möjlighet att ta ut de avgifter som behövs för uppbyggnad och underhåll av infrastruktur. Enbart de större vägarna som fungerar som pulsådror för den tunga trafiken behöver elektrifieras för att uppnå en hög verkningsgrad. Till skillnad från utbyggnad av vanliga vägar har staten här möjlighet att tjäna pengar på leverans av el i likhet med hur Svenska kraftnät fungerar. Så även om det behövs stora investeringar i början finns det stora förutsättningar för att både miljön, stadssäkerheten och statskassan att bli vinnare.