Utveckling av aktiv strömavtagare.

December 2010 fick Svenska Elvägar AB i uppdrag av Energimyndigheten och VINOVA att undersöka förutsättningarna för en aktiv strömavtagare.
Nu, ett år senare är rapporten efter många turer klar!

Rapporten är sammanställd av Projektengagemang på uppdrag av Svenska Elvägar AB. Den är en fortsättning och fördjupning av rapporten “Elektriska vägar – elektrifiering av tunga vägtransporter” som genomfördes under våren 2010. Rapporten visade att det finns stora samhälls- och klimatvinster om de tunga, vägbundna, godstransporterna elektrifieras. Dessa transporter kan inte elektrifieras kostnadseffektivt med batteri utan kräver tillförsel av elektrisk energi under färd.

Projektets övergripande målsättning är att bidra väsentligt till en fossiloberoende transportsektor 2030 Förutsättningarna för projektet är att i största möjliga utsträckning använda beprövad, standardiserad teknologi som kan implementeras tämligen omgående utan ett omfattande utvecklings- och/eller standardiseringsarbete. Proprietära teknologier, dvs. teknologier som ej är fritt tillgängliga, d.v.s. ägs av en rättighetsinnehavare, d.v.s. patent, bortfaller p.g.a. risken för rättstvister och ersättningsformer i samband med upphandling.

Här finns rapporten och dess bilagor att ladda ner i sin helhet.

Rapport, utveckling av strömavtagare för tunga vägfordon.

Bilaga 1 Trafikverkets bilaga om förutsättningar för elektrifiering av det svenska huvudvägnätet.

Bilaga 2 Trafikverkets introduktionstext om kontaktledning

Bilaga 3 Elforsks studie av elförsörjning för landsvägsbaserad trådbunden transport.

Bilaga 4 Robotdalens rapport ”aktiv strömavtagare”

Bilaga 5 Från Robotdalen. Utgånget patentdokument ”Tracking pantograph for Railway Electrification”

Bilaga 6 Från Robotdalen. Utgånget patentdokument ”Multiple Collector Trolley”

Bilaga 7 KTH. Dynamisk analys av samverkan mellan fordon, strömavtagare och kontaktledning

Bilaga 8 BAE systems/ Hägglunds. ”Fordonssystem för Elvägar”