Miljö

Lastbilarna driver hela ökningen
av koldioxidutsläpp från transportsektorn.

En stor utmaning, och ett viktigt mål i kampen för ett långsiktigt, hållbart samhälle, är att minska energiförbrukningen oavsett energislag. Även om vi gör allt för att effektivisera och minska antalet transporter kommer transportsektorn alltid att kräva mycket energi. Vi vet att utsläppen i absoluta tal har minskat på personbilssidan sedan basåret 1990, samtidigt som utsläppen från den tunga sektorn har ökat kraftigt och kommer, om ingenting görs, att närma sig de totala utsläppen från personbilar till 2020. Lastbilarna driver hela ökningen av koldioxidutsläpp från transportsektorn fram till 2020, vilket hotar att spräcka miljömålen se (DN.se 2007-09-22). Eldrift av tunga fordon reducerar effektivt koldioxidutsläppen från transportsektorn och minskade utsläpp från tunga fordon bidrar till att klimatmålen 2020 och 2050 uppfylls.

En elmotor förbrukar ca 1/3 av den energi som
en förbränningsmotor behöver för samma transport.

För att jämföra energiförbrukningen mellan fossila bränslen och el räknar man ut hur mycket energi bränslet innehåller. Lastbilar lagrar energin i form av diesel. Varje liter innehåller ca 10 kWh energi, och lastbilar drar i snitt 4 liter diesel per mil. Med andra ord drar en lastbil 40kWh energi/mil när den drivs på diesel. En elmotor förbrukar ca 1/3 av den energi som en förbränningsmotor behöver för samma transport. Det innebär att en lastbilsmotor, som drivs på el, endast förbrukar ca 13.3 kWh energi/mil

Den tunga transportsektorn förbrukar idag
mellan 15 och 20 TWh energi/år, och det är
uteslutande energi från diesel.

Om 2/3 av de tunga vägtransporterna sker med eldrift kan Sverige spara över 10TWh energi/år. Elförbrukningen för samma transport hamnar på ca 5 TWh el/år. Det är mycket el men Sverige har, enligt beräkningar, ett elöverskott inom 20 år vilket beräknas till 25TWh. Se pressmeddelande från energimyndigheten 2009-03-06.

De drivmedel som produceras i Sverige idag ex. DME och biogas kommer aldrig att kunna produceras i sådana volymer att det kan ersätta dieseldriften. Sverige bör satsar på elektrifiering av de tunga transporterna. Då skulle de lokalproducerade drivmedlena kunna täcka den energimängd som kommer att behövas till hybriddriften på de sträckor som inte har elektrifierade.

Som jämförelse kan nämnas att enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB är den totala energiförbrukningen för uppvärmning och hushållsel i småhus 24,5 TWh. Där ingår även alla kombinerade uppvärmningssätt med el, olja, biobränslen och fjärrvärme.

En enkel beskrivning hur energi från fosila bränslen omräknas till kWh finns i ett inlägg från SvT 2009-10-21, där diskussionen i övrigt gäller personbilar och batterier.