Ekonomi

En viktig aspekt i frågan om elvägar är ekonomin,
dels ur samhällsekonomisk synpunkt, men även
för den enskilda åkaren.

Om en elektrifiering av de tunga vägtransporterna skall bli möjlig krävs att åkeri/transport-branschen inte bara ser miljö/PR mässiga fördelar. Det måste också finnas företagsekonomiska faktorer för att företag ska konvertera till ny teknik. De rörliga kostnaderna för ett eldrivet fordon är mindre än 50 % av ett dieseldrivet. Med ett utbyggt elväg-nät, har de elhybrid-drivna fordonen goda förutsättningar att konkurrera ut de dieseldrivna fordonen enbart på företagsekonomiska grunder. Redan idag är dieselkostnaden mellan 40-50 % av totalkostnaden för en transport. Med stigande oljepriser kommer den ekonomiska fördelen med eldrift bara att öka.

Ekonomisk styrning från diesel till el är möjlig
utan negativa effekter för företagen.

När det finns ett alternativ till dieseldrivna transporter har staten möjlighet att med ekonomiska styrmedel göra det fördelaktigt att konvertera från dieseldrift till eldrift. Om man idag skulle lägga högre skatter på dieseldrivna transporter försvagar det bara den svenska industrins konkurrenskraft, men om det finns ett billigare miljövänligt alternativ att konvertera till skulle ekonomisk styrning från diesel till el vara möjlig utan negativa effekter för företagen. Ytterligare en aspekt att värdera är den tid och energi alla omlastningar mellan tåg och lastbilar tar. Tågen kan bara ta godset längs järnvägsnätet, och det mesta som fraktas via tåg måste lastas om. Till det krävs både personal och bränsle, en kostnad som med elvägar skulle minimeras.

En elmotor är i förhållande till en förbränningsmotor
nästan helt underhållsfri och betydligt billigare att producera.

Ett elfordon klarar sig med en betydligt enklare drivlina, behovet av växellåda och kraftöverföring bortfaller i princip helt med elmotorer placerade i bakaxeln. Ett elhybrid-fordon i massproduktion bedöms inte bli dyrare än ett fossildrivet fordon. Dagens elfordon är dyrare än fordon drivna av bensin eller diesel. Detta beror i första hand på de små volymerna som tillverkas, tillverkningen av el-bussar sker i princip hantverksmässigt. Skall den tunga industrin börja massproducera elfordon krävs tydliga politiska signaler om vilken väg Sverige skall ta.

Även ur samhällsekonomisk och politisk synvinkel är elvägar positivt. Det är nödvändigt att minska på tunga dieseldrivna transporter. Naturligtvis kommer det kosta mycket pengar att konvertera bilar och förse vägnätet med el, men kostnaden, både för samhället och miljön, blir ändå mindre än en total ombyggnad av järnvägsnätet.